Črno belo bogastvo

Povzetek in namen operacije:

Namen operacije je podpreti nosilce dejavnosti (ponudnike krškopoljskega prašiča), da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja s partnerskim povezovanjem za razvoj prepoznavne blagovne znamke Krškopoljca. Oblikovani bodo novi produkti (samooskrbni, podjetniški, turistični) s katerimi bomo pripomogli k prepoznavnosti podeželja in širitvi na nove trge z novimi marketinškimi pristopi.

Glavne aktivnosti operacije:

 • Priprava strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov in programov (od prehrane do spominkov)
 • Ureditev »selfie točk« za inovativno prezentacijo Krškopoljca
 • Izobraževanje ponudnikov od reje do izdelka (rejcev, ponudnike kulinarike, zgodb, dediščine) in animiranje ciljnih skupin
 • Priprava akcijskega načrta in trženjskih prijemov za nov turistični produkt
 • Snemanje in izdelava predstavitvenih filmov, tudi animiranega
 • Razvoj novih produktov, samooskrbnih, podjetniških, turističnih
 • Oblikovanje blagovne znamke – Krškopoljec in turističnega produkta
 • Izvedba kulinaričnih dogodkov in interaktivnih delavnic
 • Promocija in ozaveščanje – družabna omrežja, nadgradnja spletne strani, študijska tura, sejmi, objave, promocijski material

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: Posavski muzej Brežice, Kunst 1966, gostilna, d.o.o., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Društvo rejcev krškopoljskih prašičev.

Način financiranja:

Operacijo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Skupna vrednost projekta: 196.050 EUR od tega Društvo rejcev krškopoljskih prašičev: 18613,60.
Obdobje izvajanja: 01.09.2019 do 31.10.2021.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

in na spletno stran PRP:
https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Cilji operacije:

Podpreti obstoječe nosilce dejavnosti - rejce, jih povezati, usposobiti in aktivirati z drugimi deležniki (predelovalci, gostinci, turističnimi kmetijami, nosilci kulturne dediščine, raziskovalci, trženjskimi strokovnjaki).

Vzpostaviti  mrežo Krškopoljca na vseh nivojih v regiji in dvigniti dodano vrednost obstoječim ter novim produktom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja ter podjetništva.

Razviti prepoznavno blagovno znamko Krškopoljca in unovčiti njeno kvaliteto, s katero bomo pripomogli k prepoznavnosti področja.

Dolgoročno ohraniti avtohtono pasmo krškopoljski prašič in s skupno sinergijo ustvariti nove produkte s pozitivnim ekonomskim učinkom.

Rezultati operacije:

 • Izdelan elaborat o posavski dediščini – krškopoljski prašiček
 • Urejene točke za fotografiranje in oblikovani novih programi
 • Izvedena izobraževanja ponudnikov in interaktivne delavnice
 • Neposredno vključeni v izobraževanja in delavnice
 • Akcijski načrt za nov tur. produkt
 • Oblikovani novi produkti (mesni, kulinarični krožnik, knjižica receptov, knjiga za otroke, brošura, skulpture, predstavitveni filmi, različni spominki, turistični– Gastronomsko razvajanje Posavja)
 • Izvedeni dogodki (Antonovo, Okusi Posavja, študijska tura)
 • Število prodanih novo razvitih kulinaričnih krožnikov